Dzięki przyznanym środkom finansowe
z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych we Wrocławiu
na prowadzenie edukacji przedporodowej na rok 2019 i 2020 w ramach
Wrocławskiej Szkoły Rodzenia, Fundacja Evangelium Vitae organizuje bezpłatne kursy dla kobiet w ciąży i osoby towarzyszącej.

W SZKOLE OBOWIĄZUJĄ STANDARDY WROCŁAWSKICH SZKÓŁ RODZENIA:

Edukacja przedporodowa jako wielostronne przygotowanie kobiet ciężarnych /rodziców do właściwego postępowania w okresie ciąży, aktywnego porodu i opieki nad noworodkiem /niemowlęciem przyczyni się do poprawy stanu zdrowia kobiet i dzieci.

W programie Szkoły poruszane są tematy:

– przekazanie wiedzy dotyczącej przebiegu ciąży, porodu, połogu oraz zasad opieki nad noworodkiem /niemowlęciem
– przekazanie informacji o dostępnych formach opieki medycznej w trakcie przebiegu ciąży, porodu i połogu
– promocja zachowań sprzyjających zdrowiu matki, dziecka i rodziny
– przygotowanie psychofizyczne kobiet do porodu i połogu
– nauka nawiązania kontaktu z nienarodzonym dzieckiem
– nauka świadomego i aktywnego rodzenia, techniki oddychania i relaksacji, metody łagodzenia bólu porodowego
– praktyczna nauka pielęgnowania noworodka/ niemowlęcia oraz profilaktyka chorób infekcyjnych wieku rozwojowego
– promocja karmienia piersią i przygotowanie do karmienia piersią
– kształtowanie pozytywnych postaw rodzicielskich, wzmacnianie więzi pomiędzy małżonkami, rodzicami i dzieckiem
– uwrażliwienie rodziców na możliwość wystąpienia trudności w funkcjonowaniu rodziny w okresie poporodowym –nauka radzenia sobie z nimi

 

Edukacja zdrowotna ma ważne znaczenie dla rodziców, którzy oczekują narodzin swojego dziecka. Dla wielu rodziców jest ona pierwszym i często jedynym źródłem aktualnej, fachowej wiedzy, przekazanej przez profesjonalistów.

Nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojętej edukacji okołoporodowej, pozwoli jej uczestnikom na zmianę świadomości w sprawie dbałości o stan własnego zdrowia i zdrowia dziecka co powinno mieć wpływ na zmniejszenie patologii położniczych, wcześniactwa i porodów dzieci z niską masą ciała oraz na karmienie piersią.

Uczestnictwo w Szkole Rodzenia powinno przyczynić się do zmniejszenia lęków i niepokojów rodziców związanych z przebiegiem ciąży, porodem i połogiem, do pozytywnego przeżycia porodu dzięki zrozumieniu aktu narodzin i nabyciu umiejętności radzenia sobie w takiej sytuacji.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Zajęcia są bezpłatne.

Zajęcia każdego kursu odbywają się 2 razy w tygodniu po dwie godziny. Jeden cykl zajęć dla każdej grupy trwa 10 tygodni, wynosi 40 godzin w tym 22 godziny zajęć teoretycznych i 18 godzin zajęć gimnastycznych i relaksacyjnych i praktycznych.

Zajęcia prowadzą doświadczone położne, lekarz neonatolog, lekarz ginekolog –położnik, lekarz stomatolog, psycholog, fizjoterapeuci, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć w szkole rodzenia i znakomicie nawiązują kontakt z przyszłymi mamami.

Do Szkoły Rodzenia przyjmowane są Panie między  25 a 29 tygodniem ciąży.

W jednym kursie uczestniczy 10 osób – 5 kobiet ciężarnych i 5 osób towarzyszących.

Zapisy odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach w pok.1 na I piętrze, bud. E w Fundacji Evangelium Vitae przy ul. Rydygiera 22-28 we Wrocławiu.

Do Szkoły Rodzenia przyjmowane są mieszkanki Wrocławia, które w dniu rozpoczęcia zajęć są między  25 a 29 tygodniem ciąży. Należy zgłosić się z dowodem osobistym i kartą ciąży.

BLOKI TEMATYCZNE I REALIZOWANE TEMATY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH:

Zdrowa ciąża
1. Rozwój ciąża –dolegliwości ciążowe.
2. Styl życia sprzyjający zdrowiu kobiety.
3. Higiena jamy ustnej ciężarnej
4. Używki nałogi a ciąża.
5. Rozwój dziecka w wewnątrzmacicznej fazie życia, ochrona zdrowia dziecka.
6. Psychologiczne aspekty macierzyństwa, kształtowanie się więzi emocjonalnej z dzieckiem. Dialog z nienarodzonym dzieckiem.
7. Opieka prenatalna. Standardy opieki okołoporodowej.
8. Promocja karmienia piersią.

Poród
1. Fizjologia porodu – postępowanie zgodne ze standardami opieki okołoporodowej.
2. Przygotowanie ciężarnej do świadomego i aktywnego uczestniczenia w porodzie. Plan porodu..
3. Poród rodzinny. Rola i zadania osoby towarzyszącej podczas porodu.
4. Kontakt matki z dzieckiem „skóra do skóry”.
5. Współpraca położnej i personelu Sali porodowej z kobietą rodzącą.
6. Łagodzenie lęku i bólu porodowego metodami naturalnymi i farmakologicznymi.
7. Prawa pacjenta – kobiety podczas ciąży, porodu, połogu.
8. Organizacja i funkcjonowanie Sali porodowej. Opieka medyczna podczas porodu wg obowiązujących standardów.

Połóg
1. Zmiany ustrojowe w okresie połogu.
2. Psychiczne aspekty okresu połogowego.
3. Karmienie piersią. Zasady i techniki przystawiania do piersi. Tworzenie optymalnych warunków do karmienia piersią.
4. Laktacja, czynniki zaburzające laktację, zapobiegnie problemom laktacyjnym. Pomoc laktacyjna.
5. Opieka nad noworodkiem. Rola ojca.
6. Problemy emocjonalne w okresie poporodowym, sposoby radzenia sobie z nimi.
7. Rola i zadania położnej POZ w opiece nad matką i dzieckiem.
8. Higiena połogu.
9. Powrót płodności po porodzie.
10. Aspekty prawne macierzyństwa.

Noworodek
1. Przygotowanie mieszkania i wyprawki dla noworodka.
2. Opieka nad noworodkiem w szpitalu i w domu.
3. Karmienie piersią jako metoda optymalnego odżywiania noworodka/ niemowlęcia.
4. Pierwsze dni dziecka.
5. Fizjologia okresu noworodkowego. Adaptacja do nowych warunków.
6. Pielęgnacja noworodka/niemowlęcia.
7. Pielęgnacja pępka zgodnie z wytycznymi.
8. Kąpiel i inne czynności higieniczne.
9. Budowanie relacji, więzi z dzieckiem na wczesnym etapie rozwoju (m.in. noszenie, układanie, masaż, kangurowanie).
10. Pierwsza pomoc dziecku w sytuacjach nagłych.
11. Tworzenie warunków dla zapewnienia bezpieczeństwa dziecku.
12. Profilaktyka chorób infekcyjnych wieku rozwojowego.
13. Dziecko w rodzinie. Zharmonizowane macierzyństwo i ojcostwo.
14. Opieka nad noworodkiem sprawowana przez położną POZ.

KALENDARZ KURSÓW NA 2019 R. I ZAPISY

 

Zapisy odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach w pok.1, I piętro, bud. E w Fundacji Evangelium Vitae przy ul. Rydygiera 22-28 we Wrocławiu.

 

UWAGA!   Ilość miejsc ograniczona.
Na każdy kurs do każdej grupy przyjmujemy 5 par.
Decyduje kolejność zgłoszeń w dniu zapisów.

 

Do Szkoły Rodzenia przyjmowane są mieszkanki Wrocławia, które w dniu rozpoczęcia zajęć są między  25 a 29 tygodniem ciąży.
Należy zgłosić się z dowodem osobistym i kartą ciąży.

Termin Zapisy Zajęcia w dni Godziny zajęć
4.03 – 16.05.19bez 22.04 i 2.05 są jeszcze miejsca, zapis po kontakcie tel lub mailowym poniedziałekczwartek I grupa: g. 16.00-18.00II grupa: g. 18.00-20.00
10.04 – 26.06.19bez 19.04, 1.05 i 3.05 18.03.19godz. 13 środapiątek I grupa: g. 16.00-18.00II grupa: g. 18.00-20.00
27.05 – 22.07.19bez 20.06 6.05.19godz. 13 poniedziałekczwartek I grupa: g. 16.00-18.00II grupa: g. 18.00-20.00
3.07 – 11.09.19bez 16.08 10.06.19godz. 13 środapiątek I grupa: g. 16.00-18.00II grupa: g. 18.00-20.00
29.07 – 7.10.19bez 15.08 1.07.19godz. 13 poniedziałekczwartek I grupa: g. 16.00-18.00II grupa: g. 18.00-20.00
18.09 – 27.11.19bez 1.11 26.08.19godz. 13 środapiątek I grupa: g. 16.00-18.00II grupa: g. 18.00-20.00
10.10 – 19.12.19bez 11.11 9.09.19godz. 13 poniedziałekczwartek I grupa: g. 16.00-18.00II grupa: g. 18.00-20.00

Odpowiedzi na pytania i dodatkowe informacje:

Maria Gajek
e-mail: soor@boromeuszki.wroclaw.pl

Kom. 798 988 903